Stadgar för Gudhemsbygdens Hembygdsförening

 

§ 1 Föreningens målsättning

 

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer.

 

Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom

 

att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess historia samt sprida kunskap om kulturellt värdefulla traditioner.

 

att aktivt medverka till vård och bevarande av natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen vid samhälls- och miljöplanering.

 

att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

 

att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

 

att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden , dess natur och historia.

 

att främja samarbetet och kontakten mellan olika generationer, samt skapa gemenskap och marknadsföra vår bygd genom våra aktiviteter.

 

att skapa förutsättningar för lokala konstnärer och hantverkare att nå en publik.

 

§ 2 Medlemskap

 

Medlemskap i föreningen erhåller envar ansluter sig till föreningens målsättning utan särskild ansökan, men efter erläggande av avgift, som fastställs av årsmötet.

Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.

 

 

 

§ 3 Organisation

 

Föreningens verksamhet utövas genom a) föreningsmöten, varav ett utgör årsmöte,

b) styrelsen och c) ungdomsrådet.

 

 

§ 4 Föreningsmöten

 

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsänds till medlemmarna senast en vecka före mötet. Varje medlem äger en röst.

 

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

 3. Val av två justeringsmän

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse

 5. Revisionsberättelse

 6. Fråga om ansvarsfrihet

 7. Val av ordförande för det kommande året

 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

 10. Val av ungdomsråd

 11. Val av två revisorer och två ersättare för dessa

 12. Val av tre ledamöter i valberedning

 13. Fastställande av årsavgift

 14. Behandling av styrelsens förslag

 15. Behandling av inkomna motioner

 16. Övriga frågor

 

§ 5 Styrelse

 

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av högst femton ledamöter och lägst nio ledamöter, jämte högst åtta suppleanter och lägst fem suppleanter. Årsmötet fattar beslut om antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter. Alla väljes för en tid av två år, halva antalet styrelseledamöter väljs varje år.

 

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 

Styrelsens uppgifter är följande:

 

att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga

funktionärer;

 

att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut;

 

att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena;

 

att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper;

 

att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet samt,

 

att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna som stadsgas i första paragrafen.

 

 

§ 6 Ungdomsråd

 

Ungdomsgruppen, som fungerar som en sektion inom föreningen, leds av ett ungdomsråd bestående av högst sju ledamöter. Rådet väljs för en tid av ett år på föreningens årsmöte. Rådet är beslutsmässigt när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 

Ungdomsrådet har till uppgift:

 

att inom föreningens målsättning tillvarata ungdomars intressen;

 

att bland rådets ledamöter utse ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer;

 

att förbereda gruppens möten och verkställa dess beslut;

 

att förvalta gruppens tillgångar och sköta dess löpande ärenden;

 

att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper;

 

att till årsmötet avge berättelse över gruppens verksamhet.

 

 

§ 7 Motioner

 

Varje medlem äger rätt att lämna motion som berör föreningen, dess syften och verksamhet. Sådan motion skall avges senast tre veckor innan årsmötet.

 

 

§ 8 Räkenskaper och verksamhetsår

 

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte till och med nästkommande årsmöte.

 

Ungdomsrådet har egen kassaförvaltning med samma räkenskapsår som föreningen.

 

 

§ 9 Stadgeändring

 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelsen. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

 

 

§ 10 Föreningens upplösning

 

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

 

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

 

 

Dessa stadgar är antagna vid föreningsmöte den 1 mars 1988. Paragraf 5 ändrad på årsmötet 2010. Stadgarna reviderades i §§ 1, 2 och 4 på årsmötet 2016.