Tips: när man harklickat på jordebok
Välj i webbläsarens meny "Redigera→sök" skriv in gårdnamn "tryck på enter"

 

Jordebok öfver Gudhems socken af Gudhems härad och Skaraborgs län upprättad år 1874

 

Fick för flera år sedan av min f.d. granne Inga-Lill Martinsson en handling på ett trettiotal sidor med ovanstående rubrik. Den upptog en förteckning av samtliga hemman i Gudhems socken i ett antal förtryckta kolumner. Syftet med handlingen verkade vara att fastställa de olika egendomarnas skatt eller jordränta eller som det står i rubriken ”Utgående Räntor och Utlagor i Riksmynt. Detta räknades i ett antal kubikfot råg, dito korn, ett visst antal lispund smör samt slutligen penningar. Den högra delen av uppslaget upptas av en kolumn med beteckning ”Rustning och Rotering” samt en ganska bred kolumn för Anteckningar.

 

Från Wikipedia och andra uppslagsverk kan vi finna följande om jordeböcker:

 

Jordebok är en liggare över jordegendomar. Under medeltiden fanns två huvudtyper, kyrkliga och privata. Den äldsta kända svenska jordeboken är Vårfruberga klosters jordebok vars äldsta avsnitt är från 1100-talets slut. Senare, under Gustav Vasas regeringstid, tillkom de första statliga jordeböckerna.

 

De så kallade ordinarie jordeböckerna upprättades av Kronan och var liggare över jordegendomar med uppgifter om deras kamerala förhållanden mantal, grundskatt, rotering mm. De användes för att driva in rätt skatt från varje hemman. Ibland finns också uppgift om brukarens namn. Jordeboken upprättades av häradsskrivaren i tre exemplar. Dessa kan sägas vara våra äldsta fastighetsregister.

 

Inga-Lill hade fått den av sin mamma som kom från Hellestorp Tomten (där Hägg bor idag). Det har tagit lång tid att bearbeta. Innan själva förteckningen gör jag en genomgång av vissa begrepp i sammanhanget.

 

 

 

Mantal

 

 

 

I syfte att se en gårds eller hemmans förmåga att försörja ett helt hushåll, infördes redan på 1500-talet detta mått. En gård med ett helt mantal kunde försörja en man och dennes hela hushåll plus att det hade möjlighet eller kapacitet att producera överskott som kunde vara underlag för en skattepålaga. Ett mantal var alltså starkt förknippat med den avkastning ett hemman kunde ge. Till grund för detta låg mantalsuppgifterna. Mantalet var till början inte en för alltid given enhet, utan den kunde ändras över tid. Det kunde t.ex. justeras nedåt, då avkastningsförmågan av någon anledning minskat. Först under 1700-talet lades mantalet fast och detta mantalstal kallades oförmedlat mantal, men kunde ändras av olika skäl

 

Begreppet ”mantal” har också en militär bakgrund och då i betydelsen en man, en människa eller invånare. Det kom dock med tiden att beteckna storleken för ett hemman.

 

Hemman

 

 

 

Idag kanske inte många i våra trakter pratar om hemman. Däremot förekommer detta begrepp mer i norra Sverige. Man kan säga att hemman står för en jordbruksenhet. Hemmanet  var förr en kameral enhet, som utgjorde grund för skatteunderlaget. I jordeboken fanns ett är flera gårdar. Det hänger samman med att ett hemman kunde vara indelad i ett flertal olika delar, brukningsenheter, som i sin tur brukades av olika personer. Det innebär att på varje enhet fanns en familj som skulle försörjas, vilket betyder att många fler livnärde sig på en gård än vad man först kan tro

 

Hemmansklyvning

 

 

 

Så benämndes förr en fastighetsombildning där en jordbruksfastighet delas upp i en eller flera delar där varje del blev en självständig enhet. Långt tillbaka fanns storgårdar, som undan för undan delades upp. Detta var en naturlig följd av att fadern dött och/eller sönerna skulle dela på arvet. Delningen kunde också bli konsekvensen när en areal av egendomen getts bort eller sålts. Redan 1494 förbjöds hemmansklyvningen – en alltför liten enhet blev inte som det hette ”fullsutten”d.v.s. kunde inte beskattas. Detta förbud kringgicks genom inofficiell klyvning sämjedelning.  Det innebar att ingen officiell förrättning (lantmäteri) skedde.

 

Av olika skäl (skördar slog fel, missväxt och farsoter) tvingade utvecklingen fram nyodlingar, som framför allt kom till stånd under fredsperioden i slutet av 1600-talet. Under denna period brydde man sig inte om klyvningsförbudet. De större gårdarna kunde delas ända upp till fyra enheter med bevarad fullsuttenhet. I viss utsträckning fanns förbudet kvar fram till slutet av 1800-talet.

 

Jordeboksränta

 

Denna skatt påfördes hemmanet i natura efter dess bärkraft. Den kunde variera mellan olika delar av landet. Den kunde utgöras av: smör, malt, dagsverken och ”hästar”, men också i form av dagsverken. Det innebar att innehavaren av hemmanet arbetade på herrgårdar eller slott. Emellertid kunde jordeboksräntan också betalas i form av pengar. Skatten går långt tillbaka i tiden då bönderna hade skyldighet att ställa hästar till förfogande för kungen eller länsherren.

 

År 1628 bestämdes att hemmanens skattemässiga storlek skulle anges i 1, 1/2, 1/3 eller 1/4 mantal. Mantalsuppgiften är alltså inget mått på en gårds areal, utan enbart ett mått på dess möjliga avkastning. Från början ansågs att ett helt mantal kunde försörja en man och hans familj. Med ett effektivare jordbruk med bättre brukningsmetoder blev det möjligt att också mindre gårdar att finnas till. I våra bygder var 1/8-dels mantal och även mindre enheter vanliga.

Jordeboksräntan utgår rån oförmedlade mantal, t.ex. 1/4 mantal. Det var inte ovanligt att   mantalssättningen befanns felaktig d.v.s. gårdens avkastning var inte verkligen den tänkta. Då kunde mantalet ”förmedlas”, d.v.s. räknas om till en lägre siffra, ex 1/8-mantal.Begreppet används också i samband med en del laga skiften, där den oförmedlade arealen var den verkliga, och den förmedlade den framräknade "värdearealen" som jorden delades efter.

 

 [1] Trots att Sverige 1873 hade infört det nuvarande kronsystemet, så verkade det inte ha slagit igenom på det lokala planet, eftersom man här använder det gamla systemet med shilling. Detta gör att summan inte stämmer i decimalsystemet. 

 

Det i Sverige gällande decimalsystemet av år 1855 upptog:
Rymdmått:

 

  • 1 kubikfot = 10 kannor = 0,02617 kubikmeter
  • 1 kanna = 100 kubiktum = 2,617 liter

 

Viktmått

 

  • 1 nyläst = 100 centner (ctnr)
  • 1 ctnr = 100 skålpund
  • 1 skålpund = 0,425076 kilogram
  • 1 skålpund = 100 ort
  • 1 ort = 100 korn

 

penningvärdet

 

  • 1 penning år 1874 = 44,02 Kronor År 2010

 

Gudhems Härad - Gudhems socken - Kronoegendomar under allmän disposition – Boställen

 

 

 

Gudhem Borregården

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 4, Nuvarande mantal 2,

 

Ränta

 

83 kubikfot (kbft) 1 kanna (kna) råg till ett värde av    195,28,51[1]

 

83 kbft 1 kna korn                                          ”            150,41,10

 

Penningar                                                                           54,38

 

                                                                                        400,8

 

Anteckningar

 

Gammal Kungsgård, warit Majorsboställe vid Wästgöta regemente, men för regementets räkning utarrenderat

 

Fritt från rotering

 

Räntan anslagen Westgöta regemente

 

 

 

Gudhem Sven Torbjörnsgården

 

Nr 2, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2,

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                  13,16

 

5 kbft 6 kna korn                                   10,13,60

 

40 lispund (lb) smör                               19,57,20

 

Penningar                                                   22,86

 

                                                                  65,73

 

Anteckningar

 

Afhyst under Gudhem Borregården, och lika med det varit Majorsboställe vid Wästgöta regemente, men numera för regementets lönefond utarrenderat

 

Fritt från rotering

 

Räntan anslagen Westgöta regemente

 

 

 

Gudhem Folkagården

 

Nr 3, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2,

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                   13,16

 

5 kbft 6 kna korn                                     10,13,60

 

40 lispund (lb) smör                                 19,57,20

 

Penningar                                                     22,86

 

                                                                    65,73

 

Anteckningar

 

Afhyst under Gudhem Borregården, och lika med det varit Majorsboställe vid Wästgöta regemente, men numera för regementets räkning utarrenderat

 

Fritt från rotering

 

Räntan anslagen Westgöta regemente

 

 

 

Gudhem Printzagården

 

Nr 4, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2,

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                    13,16

 

5 kbft 6 kna korn                                      10,13,60

 

30 lispund (lb) smör                                  14,67,90

 

Penningar                                                      22,79

 

                                                                     60,76

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för ½ mtl till 7/50 andel i roten Nr 2400 Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

                                           

 

Anteckningar

 

Warit Majorsboställe vid Wästgöta regemente, men nu för regementets räkning tillsammans med Gudhem Borregården utarrenderat

 

Hjelprote

 

Räntan anslagen Westgöta regemente

 

 

 

Gudhem Sörgården

 

Nr 5, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2,

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                    13,16

 

5 kbft 6 kna korn                                      10,13,60

 

30 lispund (lb) smör                                  14,67,90

 

Penningar                                                      22,79

 

                                                                     60,76

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för ½ mtl till 7/50 andel i roten Nr 2400 Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Warit Majorsboställe vid Wästgöta regemente, men nu för regementets räkning tillsammans med Gudhem Borregården utarrenderat

 

Hjelprote

 

Räntan anslagen Westgöta regemente

 

 

 

Gudhem Westerhulegården

 

Nr 6, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2,

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                   13,16

 

5 kbft 6 kna korn                                     10,13,60

 

30 lispund (lb) smör                                 14,67,90

 

Penningar                                                     22,79

 

                                                                    60,76

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för ½ mtl till 7/50 andel i roten Nr 2400 Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Warit Majorsboställe vid Wästgöta regemente, men nu jämte Gudhem Borregården för regementets räkning utarrenderat

 

Hjelprote

 

Räntan anslagen Westgöta regemente

 

Stått i 1825 år Jordebok under Nr 5, men erhållit motstående Nr 6 enligt Kungl. Kammar Collegii beslut den 13 maj 1863.

 

 

 

Gudhem Österhulegården

 

Nr 7, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2,

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                    13,16

 

5 kbft 6 kna korn                                      10,13,60

 

30 lispund (lb) smör                                  14,67,90

 

Penningar                                                      22,79

 

                                                                     60,76

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för ½ mtl till 7/50 andel i roten Nr 2400 Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

                                           

 

Anteckningar

 

Warit Majorsboställe vid Wästgöta regemente, men nu jemte Gudhem Borregården för regementets lönefond utarrenderat

 

Hjelprote

 

Räntan anslagen Westgöta regemente

 

 

 

Gudhem Påfvegården

 

Nr 8, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2,

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                    13,16

 

5 kbft 6 kna korn                                      10,13,60

 

30 lispund (lb) smör                                  14,67,90

 

Penningar                                                      22,81

 

                                                                    60,78

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för ½ mtl till 8/25 andel i roten Nr 2400 Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Warit Majorsboställe vid Wästgöta regemente, men nu jemte Gudhem Borregården för regementetsräkning utarrenderat

 

Hjelprote

 

Räntan anslagen Westgöta regemente

 

 

 

Gudhem Israelsgården

 

Nr 9, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2,

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                    13,16

 

5 kbft 6 kna korn                                      10,13,60

 

30 lispund (lb) smör                                  14,67,90

 

Penningar                                                      22,81

 

                                                                     60,78

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för ½ mtl till 8/25 andel i roten Nr 2400 Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Warit Majorsboställe vid Wästgöta regemente, men nu jemte Gudhem Borregården för regementets lönefond utarrenderat

 

Hjelprote

 

Räntan anslagen Westgöta regemente

 

 

 

Holmängen Hulegården

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2,

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                    13,16

 

5 kbft 6 kna korn                                      10,13,60

 

30 lispund (lb) smör                                  14,67,90

 

Penningar                                                      22,79

 

                                                                     60,76

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för ½ mtl till 7/50 andel i roten Nr 2400 Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Warit Majorsboställe vid Wästgöta regemente, men nu jemte Gudhem Borregården för regementets lönefond utarrenderat

 

Stamrote med soldattorpet på egorna

 

Räntan anordnad Westgöta regemente

 

 

 

Kölfvatorp

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1,

 

Oskattelagdt

 

 

 

Rustning och Rotering

 

Extra roteradt för 1 mtl vid Skaraborgs regemente till 12/25 andel i roten nr 56 enligt den 18 juli 1848 fastställd roteringslängd.

 

 

 

Anteckningar

 

Kyrkoherdens i Gudhems pastorat boställe

 

 

 

Under enskild disposition – Hemman

 

 

 

Jettene Rumpegården

 

Nr 10, Oförmedlat mantal: 1/2, Nuvarande mantal 1/4

 

Består af ½ mantal

 

 

 

Anteckningar

 

Utaf motstående hemman är ¼ mtl skatte, hvilket tillika med räntan och kronotionden för hela hemmanet upptages bland skatteegendomar.

 

 

 

Skatteegendomar - Säterier

 

 

 

Forentorp

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1

 

Ränta

 

11 kbft 3 kna råg till ett värde av              26,55,50

 

11 kbft 3 kna  korn                                   20,45,30

 

3 Centrer 60 lispund (lb) smör                 176,10,80

 

Penningar                                                      56,97

 

                                                                   280,13

 

Rustning och Rotering

 

Rustningstam nr 49 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Lösen för befintlig och framdeles uppvexande ekskog, maste- och storverksträd erlagd den 18 februari 1833.

 

Räntan anslagen till rustningen.

 

 

 

 Ambjörntorp

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                    13,16

 

5 kbft 6 kna korn                                      10,13,60

 

80 lispund (lb) smör                                  39,14,40

 

Penningar                                                      27,65

 

                                                                     90,9

 

Kronotionde

 

3 kbft 1,50 kna råg                                    7,40,25

 

6 kbft 3 kna korn                                      11,40,31

 

                                                                     18,81

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för ½ mtl till 18/25 andel i roten Nr 40  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Lösen för befintlig och framdeles uppvexande ekskog, erlagd den 26 februari 1834.

 

Stamrote

 

 

 

Ambjörntorp

 

Nr 2, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 5/8

 

Ränta

 

7 kbft råg till ett värde av                           16,45

 

7 kbft korn                                                  12,67

 

37 lispund (lb) smör                                 18,10,41

 

Penningar                                                    29,33

 

                                                                   76,55

 

Kronotionde

 

3 kbft 1,50 kna råg                                   7,40,25

 

6 kbft 3 kna korn                                     11,40,31

 

                                                                     18,81

 

Rustning och Rotering

 

Jemte 3/8 mtl Ranstad AndersBengtsgården i Stenstorps sockens rustningstam nr 51 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Af räntan anslaget till rustningen 75 Rdr 93 öre

 

Lösen för framdeles uppvexande ekskog, erlagd den 23 maj 1856

 

 

 

Drygstorp

 

Nr 9, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2

 

Ränta

 

6 kbft 2 kna råg till ett värde av                    14,57

 

6 kbft 8 kna  korn                                     12,30,80

 

40 lispund (lb) smör                                  19,57,20

 

Penningar                                                      33,32

 

                                                                     79,77

 

Kronotionde

 

23 kbft 1 kna råg                                       4,93,50

 

4 kbft 2 kna korn                                       7,60,20

 

                                                                     12,54

 

Rustning och Rotering

 

Jemte ½  mtl Tunhem Storegården i Tunhems sockens rustningstam nr 48 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Lösen för framdeles uppvexande ekskog, erlagd för ¼ mtl den 14 juni 1853 och för ¼ mtl den 30 juli samma år.

 

Har förut stått i Friggeråkers socken men hitflyttad enligt Kungl. Kammar Collegieresolution den 18 april1858.

 

Af räntan anslaget till rustningen 75 Rdr 74 öre.

 

Uti den Kronan behållna andelen af räntan ingår allmänningeskatt bestämd genom Kungl. Kammar Collegi utslag den 27 april 1831 ….

 

 

 

Hedan

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1/2 , Nuvarande mantal 1/8

 

Ränta

 

7 kna råg till ett värde av                         1,64,50

 

7 kna  korn                                               1,26,70

 

5 lispund (lb) smör                                   2,44,65

 

Penningar                                                     3,47

 

                                                                    8,83

 

Kronotionde

 

840 kna råg                                              1,97,40

 

1 kbft 6,80 kna korn                                 3,04,08

 

                                                                      5,1

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 1/8 mtl till 1/25 andel i roten Nr 44  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Hjelprote

 

 

 

Hellestorp eller Laggarbo

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1/2 , Nuvarande mantal 1/8

 

Ränta

 

7 kna råg till ett värde av                         1,64,50

 

7 kna  korn                                               1,26,70

 

10 lispund (lb) smör                                  4,89,30

 

Penningar                                                      3,50

 

                                                                    11,30

 

Kronotionde

 

2,62 kna råg                                             0,61,57

 

5,25 kna korn                                           0,95,02

 

                                                                     1,57

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat utan taxation för 1/8 mtl  i roten Nr 20  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Hjelprote

 

 

 

Holmäng Pinegården

 

Nr 2, Oförmedlat mantal: 1 , Nuvarande mantal 1/4

 

Ränta

 

2 kbft 8 kna råg till ett värde av                    6,58

 

2 kbft 8 kna  korn                                     5,06,80

 

12  lispund (lb) smör                                  7,33,95

 

Penningar                                                       7,94

 

                                                                    26,93

 

Kronotionde

 

1 kbft 6,80 kna råg                                   3,94,80

 

3 kbft 3,60 kna korn                                 6,08,16

 

                                                                    10,03

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 1/4 mtl till 1/10 andel i roten Nr 24  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Lösen för befintlig och framdeles uppvexande ekskog, erlagd den 26 februari 1834.

 

Hjelprote

 

 

 

Holmäng Gunne Gustafsgården

 

Nr 3, Oförmedlat mantal: 1 , Nuvarande mantal 1/2

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                    13,16

 

5 kbft 6 kna  korn                                     10,18,60

 

40  lispund (lb) smör                                 19,57,20

 

Penningar                                                      23,36

 

                                                                     66,23

 

Kronotionde

 

2 kbft 1 kna råg                                         4,93,50

 

4 kbft 2 kna korn                                       7,60,20

 

                                                                     12,54

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 1/2 mtl till 6/25 andel i roten Nr 38  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Lösen för befintlig och framdeles uppvexande ekskog, erlagd den 26 februari 1834.

 

Hjelprote

 

 

 

Holmäng Storegården

 

Nr 4, Oförmedlat mantal: 1 , Nuvarande mantal 1

 

Ränta

 

5 kbft 6 kna råg till ett värde av                    15,16

 

5 kbft 6 kna  korn                                     10,13,60

 

1 Centrer 20  lispund (lb) smör                  58,71,60

 

Penningar                                                      46,99

 

                                                                   129

 

Kronotionde

 

3 kbft 1,50  kna råg                                   7,30,25

 

6 kbft 3kna korn                                       11,40,30

 

                                                                     18,81

 

Rustning och Rotering

 

Rustningsstam Nr 50 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Af räntan anslaget till rustningen 128 Rdr

 

Lösen för befintlig och framdeles uppvexande ekskog för 1/8 mtl erlagd den 28 oktober 1848, för 1/8 mtl den 30 juli 1842, för 1/4 mtl den 15 januari 1855 och för 1/2 mtl den 25 januari 1858.

 

  

 

Holmäng Tågården

 

Nr 5, Oförmedlat mantal: 1/2 , Nuvarande mantal 1/4

 

Ränta

 

1 kbft 4 kna råg till ett värde av                    3,29

 

1 kbft 4 kna  korn                                     2,53,40

 

30  lispund (lb) smör                                14,67,90

 

Penningar                                                       7,97

 

                                                                    28,47

 

Kronotionde

 

1 kbft 2,60  kna råg                                  2,96,10

 

2 kbft 5,20 kna korn                                 4,56,12

 

                                                                      7,52

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 1/4 mtl till 4/25 andel i roten Nr 43  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Hjelprote

 

 

 

Ingatorp

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1/2, Nuvarande mantal 1/8

 

Ränta

 

2 kbft 1 kna råg till ett värde av              4,93,50

 

2 kbft 1 kna  korn                                   3,80,10

 

10  lispund (lb) smör                               4,89,30

 

Penningar                                                    3,76

 

                                                                 17,39

 

Kronotionde

 

8,40  kna råg                                           1,97,40

 

1 kbft 6,80  kna korn                               3,04,08

 

                                                       5,1

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 1/8 mtl i roten Nr 14  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente utan bestämd taxation

 

 

 

Anteckningar

 

Hjelprote

 

 

 

Ingatorp

 

Nr 2, Oförmedlat mantal: 1/3, Nuvarande mantal 1/12

 

Ränta

 

9 kna råg till ett värde av                         2,11,50

 

9 kna  korn                                              1,62,90

 

6  lispund (lb) smör                                 2,98,58

 

Penningar                                                     2,76

 

                                                                    9,44

 

Kronotionde

 

5,60  kna råg                                            1,31,60

 

1 kbft 1,20  kna korn                               2,02,72

 

                                                                    3,34

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat utan bestämd taxation i roten Nr 14  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Anteckningar

 

Hemmanet, som i föregående jordaböcker förekommer under nr 1, skall hädanefter upptagas under nr 2 enligt Kongl. Kammar Collegii beslut den 30 mars 1871.

 

Hjelprote

 

Enligt Kongl. Kammar Collegii beslut den 26 juli 1853 är en härifrån afsöndrad lägenhet, Kullagärdet, fastställd till 1/24 mtl hvarför här således återstår endast 1/12 mtl och upptages Kullagärdet särskilt härefteråt.

 

 

 

Jettened, OlofAndersgården

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1,  Nuvarande mantal 1

 

Ränta

 

7 kbft 2 kna råg till ett värde av                    16,92

 

8 kbft 4 kna  korn                                     15,20,40

 

40 lispund (lb) smör                                  19,57,20

 

Penningar                                                      34,97

 

                                                                     86,67

 

Kronotionde

 

3 kbft 1,50  kna råg                                   7,40,25

 

6 kbft 3  kna korn                                     11,40,30

 

                                                                     18,81

 

Rustning och Rotering

 

Kavalleristam nr 53 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente

 

Anteckningar

 

Af räntan anslaget rustningen 78 Rdr 81 öre

 

Uti den Kronan behållna andelen af räntan ingår allmänningeskatt bestämd genom Kongl Kammar Collegii utslag den 27 april1831 för kronoparken Mösseberg …..

 

  

 

Jettened, Rumpegården

 

Nr 10, Oförmedlat mantal: 1/2,  Nuvarande mantal ¼

 

Består av 1/2 mantal  (se också sidan 7 ovan under rubriken Under enskild disposition – Hemman)

 

Ränta

 

6  kbft 2 kna råg till ett värde av                   14,57

 

6 kbft 8 kna  korn                                     12,30,80

 

30 lispund (lb) smör                                  14,67,90

 

Penningar                                                      23,29

 

                                                                     64,85

 

Kronotionde

 

2 kbft 1  kna råg                                         4,93,50

 

4 kbft 2  kna korn                                       7,60,20

 

                                                                      12,54

 

Rustning och Rotering

 

Jemte 1/2  mtl Tunhem Kullagården i Tunhems socken rustningsstam nr 47 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente

 

Anteckningar

 

1/4 mantal är af krononatur och upptaget utan ränta och kronotionde bland kronoegendomarna

 

Har förut stått i Friggeråkers socken, men hitflyttat enligt Kongl. Kammar Collegii resolution den 19 april 1858.

 

Af räntan anslaget rustningen 60 Rdr 82 öre

 

Uti den Kronan behållna andelen af räntan ingår allmänningeskatt bestämd genom Kongl Kammar Collegii utslag den 27 april1831 för kronoparken Mösseberg …..

 

 

 

Jettened, Hedegården

 

Nr 12, Oförmedlat mantal: 1,  Nuvarande mantal 1/4

 

Ränta

 

3 kbft 12 kna råg till ett värde av             7,28,50

 

3 kbft 4 kna  korn                                     6,15,40

 

20 lispund (lb) smör                                  9,78,60

 

Penningar                                                      11,66

 

                                                                    34,88

 

Kronotionde

 

1 kbft 6,80  kna råg                                   3,94,80

 

3 kbft 3,60  kna korn                                 6,08,16

 

                                                                     10,3

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 1/2 mtl till 3/10 andel i roten Nr 64  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

Anteckningar

 

Hjelprote

 

Har förut stått i Friggeråkers socken men hitflyttat enligt Kongl Kammar Collegiebeslut den 19 april 1858

 

Uti motstående  Kronan behållna räntan ingår allmänningeskatt bestämd genom Kongl Kammar Collegii utslag den 27 april1831 för kronoparken Mösseberg …..

 

 

 

Jettened, Jeppagården

 

Nr 13, Oförmedlat mantal: 1,  Nuvarande mantal 3/8

 

Ränta

 

4 kbft 6 kna råg till ett värde av                  10,81

 

5 kbft 1 kna  korn                                     9,23,10

 

22  lispund (lb) smör                                10,76,46

 

Penningar                                                     17,66

 

                                                                   48,47

 

Kronotionde

 

1 kbft 6,80  kna råg                                  3,94,80

 

3 kbft 3,60  kna korn                                6,08,16

 

                                                                    10,3

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 3/8 mtl till 9/50 andel i roten Nr 35  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

Anteckningar

 

Hjelprote

 

Har förut stått i Friggeråkers socken men hitflyttat enligt Kongl Kammar Collegiebeslut den 19 april 1858

 

Uti motstående Kronan behållna räntan ingår allmänningeskatt bestämd genom Kongl Kammar Collegii utslag den 27 april1831 för kronoparken Mösseberg …..

 

 

 

Kullagärdet

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1/6,  Nuvarande mantal 1/24

 

Ränta

 

4  kna råg till ett värde av                              0,94

 

4  kna  korn                                               0,72,40

 

3  lispund (lb) smör                                    1,46,79

 

Penningar                                                       1,56

 

                                                                     4,69

 

Kronotionde

 

2,80  kna råg                                            0,65,80

 

5,60  kna korn                                           1,01,86

 

                                                                      1,67

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat utan bestämd taxation i roten Nr 14  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

Anteckningar

 

Emotstående hemman har blivit utbrutit från 1/8 mtl Ingatorp nr 2 i denna socken och till motstående  mantal, ränta och kronotionde fastställt genom Kongl Kammar Collegii utslag den 26 juli 1853.

 

Hjelprote

 

  

 

Kullen

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 3/4

 

Ränta

 

4  kbft 2 kna råg till ett värde av                   9,87

 

4  kbft 2 kna korn                                     7,60,20

 

60 lispund (lb) smör                                 29,35,80

 

Penningar                                                      35,7

 

                                                                     81,90

 

Kronotionde

 

2 kbft 6,25 kna råg                                    6,16,87

 

5 kbft 2,50 kna korn                                  9,50,25

 

                                                                     15,67

 

Rustning och Rotering

 

1/4 mtl hänfört jemte ¾ mtl Stora Ståltorp i Ugglums sockens rustningsstam nr 44 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente och  1/2 mtl ordinarie roterat till 2/25 andelar i rote nr 19 vid Lifkompaniet af Skaraborgs regemente.

 

Anteckningar

 

Lösen för befintlig och framdeles uppvexande ekskog, erlagd den 26 februari 1834.

 

Den roterande delen af hemmanet hjelprote

 

Af räntan anslaget till rustningen 27 Rdr 5 öre

 

  

 

Underlunden

 

Nr 2, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/4

 

Ränta

 

1  kbft 4 kna råg till ett värde av                   3,29

 

1  kbft 4 kna korn                                     2,53,40

 

15  lispund (lb) smör                                 7,33,95

 

Penningar                                                    13,22

 

                                                                  26,38

 

Kronotionde

 

1 kbft 2,60 kna råg                                  2,96,10

 

2 kbft 5,20 kna korn                                4,56,12

 

                                                                     7,52

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 1 mtl till 2/5 andelar i rote nr 22 vid Lifkompaniet af Skaraborgs regemente.

 

Anteckningar

 

Lösen för befintlig och framdeles uppvexande ekskog, erlagd den 26 februari 1834.

 

Hjelprote

 

 

 

Åkatorp Stora

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1

 

Ränta

 

5  kbft 6 kna råg till ett värde av                   13,16

 

5  kbft 6 kna korn                                     10,13,60

 

1 Centner 20 lispund (lb) smör                   58,71,60

 

Penningar                                                      46,99

 

                                                                   129

 

Kronotionde

 

4 kbft 1,58 kna råg                                     9,77,13

 

8 kbft 3,16 kna korn                                  15,05,20

 

                                                                      24,82

 

Rustning och Rotering

 

Jemte 1/4 mtl Åkatorp Lilla nr 2 rustningsstam nr 52 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente

 

Anteckningar

 

Lösen för befintlig och framdeles uppvexande ekskog, erlagd den 1 september 1833.

 

Af räntan anslaget till rustningen 128 Rdr

 

 

 

Åkatorp Lilla

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/4

 

Ränta

 

2  kbft 8 kna råg till ett värde av                   6,58

 

2  kbft 8 kna korn                                     5,06,80

 

15 lispund (lb) smör                                   7,33,95

 

Penningar                                                      11,65

 

                                                                    30,64

 

Kronotionde

 

1 kbft 0,40 kna råg                                   2,44,40

 

2 kbft 0,79 kna korn                                 3,76,30

 

                                                                      6,21

 

Rustning och Rotering

 

Jemte 1/4 mtl Åkatorp Stora nr 1 rustningsstam nr 52 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente

 

Anteckningar

 

Lösen för befintlig och framdeles uppvexande ekskog, erlagd den 1 september 1833.

 

Af räntan anslaget till rustningen 30 Rdr 39 öre

 

Från motstående hemman är jordlägenheten Torpet för alltid afsöndrat mot en af Konungens Befallningshavande den 17 augusti 1857 fastställd årlig afgäld af 18 kna spannmål och 5 Rdr banco i penningar

 

  

 

Jordlägenheter

 

Ingatorp

 

Nr 3

 

1 Gräsgäld

 

Ränta

 

20  lispund (lb) smör                                       9,79

 

Kronotionde

 

4,59  kna råg                                             1,07,86

 

9,19  kna korn                                            1,66,34

 

                                                                      2,74

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat utan bestämd taxation i roten Nr 22  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

Anteckningar

 

Förekommer utan nummer i 1825 års Jordebok men skall hädanefter upptagas under nr 3 enligt Kongl Kammar Collegii beslut den 30 mars 1871

 

 

 

Holmängen

 

Nr 6

 

1 Tomt

 

Ränta

 

20  lispund (lb) smör                                        9,79

 

Kronotionde

 

5,25  kna råg                                               1,23,37

 

1 kbft 0,50  kna korn                                   1,90,05

 

                                                                        3,13

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat utan taxation i roten Nr 24  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

Anteckningar

 

Lösen för befintlig och framdeles uppvexande ekskog, erlagd den 26 februari 1834.

 

Hjelprote

 

 

 

Rättaretorpet

 

Nr 1

 

1 Åker

 

Ränta

 

20  lispund (lb) smör                                       9,79

 

Kronotionde

 

4,92  kna råg                                              1,15,62

 

9,84  kna korn                                            1,78,10

 

                                                                      2,94

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat utan taxation i roten Nr 21  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

 

 

Frälseegendomar - Hemman

 

Hellestorp Stora

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 3/4

 

Ränta

 

Penningar                                                         1,8

 

Kronotionde

 

3 kbft  1,50  kna råg                                  7,40,25

 

6 kbft  3  kna korn                                    11,40,30

 

                                                                     18,81

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat 3/4 mtl till 9/25 andel  i roten Nr 23  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente, I rustningtjenst 6 ½ mk

 

Anteckningar

 

Stamrote med soldattorpet på egorna

 

 

 

Hellestorp Lilla eller Tomten

 

Nr 2, Oförmedlat mantal: 1/2, Nuvarande mantal 1/2

 

Ränta

 

Penningar                                                      0,72

 

Kronotionde

 

1 kbft  5,75  kna råg                                 3,70,12

 

3 kbft  1,50  kna korn                               5,70,15

 

                                                                     9,40

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat 1/2  mtl till 6/25 andel  i roten Nr 23  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente, I rustn tjenst 3 1/8 mk

 

Anteckningar

 

Hjelprote

 

Från motstående hemman är för alltid afsöndrad en lägenhet Skatäckran nr 3 om 2 tunnland mot en årlig afgäld av 14 Rdr 14 öre enligt Konungens Befallningshavandes utslag den 18 juli 1869

 

 

 

Jettened, Bossgården

 

Nr 14, Oförmedlat mantal: 1,  Nuvarande mantal 1

 

Ränta

 

1 kbft 1 kna råg till ett värde av                2,58,50

 

2 kbft 2 kna  korn                                     3,98,20

 

Penningar                                                       1,69

 

                                                                     8,26

 

Kronotionde

 

5 kbft 8,80  kna råg                                 13,81,80

 

11 kbft 7,60  kna korn                              21,28,56

 

                                                                    35,10

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 1 mtl till 14/25 andel i roten Nr 33  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente I rustn tjenst 17 5/8 mk

 

Anteckningar

 

Stamrote med soldattorpet på egorna

 

Har förut stått i Friggeråkers socken men hitflyttat enligt Kongl Kammar Collegiebeslut den 19 april 1858

 

Uti motstående Kronan behållna räntan ingår allmänningeskatt bestämd genom Kongl Kammar Collegii utslag den 27 april1831 för kronoparken Mösseberg …..

 

 

 

Lunden Stora

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1, Nuvarande mantal 1/2 

 

Ränta

 

Penningar                                                        0,72

 

Kronotionde

 

3 kbft  1,50  kna råg                                  7,40,25

 

6 kbft  3  kna korn                                    11,40,30

 

                                                                      18,81

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 1  mtl till 2/5 andel  i roten Nr 22  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente, I rustn tjenst 5 3/8 mk

 

Anteckningar

 

Stamrote med soldattorp på egorna

 

 

 

Yreboden

 

Nr 1, Oförmedlat mantal: 1/2, Nuvarande mantal 1/4

 

Ränta

 

Penningar                                                         0,36

 

Kronotionde

 

8,40  kna råg                                               1,97,40

 

1 kbft  6,80  kna korn                                 3,04,08

 

                                                                        5,10

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat 1/4  mtl till 4/25 andel  i roten Nr 34  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente, I rustn tjenst 3 1/16 mk

 

Anteckningar

 

Hjelprote

 

 

 

Jordlägenheter

 

 

 

Pinan

 

Nr 1

 

1 Gräsgäld

 

Kronotionde

 

1 kbft 0,50  kna råg                                     2,46,75

 

2 kbft 1  kna korn                                        3,80,10

 

                                                                        6,27

 

Rustning och Rotering

 

Ordinarie roterat för 5/25 andel i roten Nr 22  vid Lifkompaniet Skaraborgs regemente

 

I rust tjenst 7 ½ mk

 

Anteckningar

 

Hjelprote

 

 

 

Presternas utlagor

 

Penningar                                                        19,57

 

 

 

Summa

 

oförmedlade mantal  35 1/2 

 

nuvarande mantal 20 1/2